Правила поведінки здобувачів освіти в закладі освіти

Учні мають право на:

– доступність і безоплатність повної загальної середньої освіти;

– вибір форми навчання, профільного напряму, факультативів, спецкурсів, позакласних занять;

– безпечні і нешкідливі умови навчання та праці;

– користування навчально-виробничою, науковою, матеріально-технічною, культурно-спортивною, корекційно-відновною та лікувально-оздоровчою базою Установи;

– участь у різних видах навчальної, науково-практичної діяльності, конференціях, олімпіадах, виставках, конкурсах тощо;

– отримання додаткових, у тому числі платних, навчальних послуг;

– перегляд результатів оцінювання навчальних досягнень з усіх предметів інваріантної та варіативної частини;

– участь у роботі органів громадського самоврядування Установи;

– участь у роботі добровільних самодіяльних об’єднань, творчих студій, клубів, гуртків, груп за інтересами тощо;

– повагу людської гідності, вільне вираження поглядів, переконань;

– захист від будь-яких форм експлуатації, психічного і фізичного насильства, від дій педагогічних та інших працівників, які порушують їх права, принижують честь і гідність.

Учні зобов’язані:

– оволодівати знаннями, вміннями, практичними навичками в обсязі не меншому, ніж визначено Державним стандартом загальної середньої освіти;

– підвищувати свій загальний культурний рівень;

– брати участь у пошуковій і науковій діяльності, передбаченій навчальними програмами та навчальним планом Установи;

– дотримуватися вимог законодавства, моральних, етичних норм, поважати честь і гідність інших учнів та працівників;

– виконувати вимоги педагогічних та інших працівників закладу відповідно до Статуту та правил внутрішнього розпорядку Установи;

– брати участь у різних видах трудової діяльності;

– дбайливо ставитися до державного, громадського і особистого майна, майна інших учасників навчально-виховного процесу;

– дотримуватися вимог Статуту, правил внутрішнього розпорядку Установи;

– дотримуватися правил особистої гігієни.